Email: office@chronax.ro · Telefon: 0785.261.808              

Cum se înființează un ONG

Înființarea unei organizații non-guvernamentale (ONG) nu este neapărat dificilă, însă presupune urmarea unor etape bine definite.

Etapa 1: Rezervarea denumirii

Primul pas este alegerea unei denumiri pentru ONG-ul ce urmează a fi înființat și obținerea dovezii disponibilității numelui de la Ministerul Justiției. Pentru aceasta se plătește o taxă în contul Ministerului Justiției, la Administrația Financiară, iar la registratura ministerului se completează o cerere tip la care se anexează dovada plății taxei.

Pentru cei din provincie, cererea pentru obținerea dovezii se poate trimite prin scrisoare recomandată însoțită de originalul chitanței, iar dovada va fi trimisă prin poștă în termen de 14 zile.

Valabilitatea dovezii este de 3 luni de la data emiterii, iar taxa este de aproximativ 5 lei.

Etapa 2: Întocmirea actului constitutiv și a statutului

Înființarea unui ONG nu este posibilă fără existența unui Statut și a unui Act constitutiv. Statutul definește scopul și obiectivele asociației, patrimoniul, sediul, drepturile membrilor, în timp ce Actul constitutiv validează hotărârea fondatorilor de a înființa Asociația/Fundația și desemnează conducerea. Aceste acte se autentifică la notar și se atestă de avocat, în mai multe exemplare.

Etapa 3: Sediul

În funcție de natura spațiului, sunt necesare diferite acte care să ateste faptul că ONG-ului îi este permis să își desfășoare activitatea în sediul social:

 • Un contract de comodat al proprietarului spațiului cu ONGul în curs de constituire, autentificat la notarul public sau atestat de către avocat;
 • Contract de închiriere, în copie xerox, dacă sediul social este un spațiu obținut prin închiriere;
 • Acordul vecinilor cu pereți comuni, în cazul în care spațiului se află într-un imobil de locuințe colective;
 • Acordul asociației de proprietari (locatari) a imobilului, exprimat pe un formular tip pus la dispoziție de către Uniunea Națională a Asociațiilor de Proprietari.

Un lucru de reținut, în cazul în care viitorul sediu social se află într-un imobil de locuințe colective, este că asociația de proprietari nu are dreptul să refuze cererea dacă vecinii cu pereți comuni și-au exprimat acordul.

Etapa 4: Constituirea patrimoniului

Patrimoniul inițial minim înființării unui ONG este echivalentul unui salariu minim brut pe economie. Acesta se depune la o bancă care acceptă depunere de patrimoniu inițial prin completarea unui formular la care se va anexa o copie xerox după actul constitutiv, împreună cu plata unei taxe de deschidere de cont.

Patrimoniul inițial va rămâne blocat până la obținerea hotărârii de înființare, când va putea fi transferat într-un cont bancar.

Etapa 5: Obținerea cazierului fiscal

În baza OG nr. 75/2001, dosarul de înființare al unui ONG conține obligatoriu și cazierul fiscal personal, eliberat de Ministerul Finanțelor prin Administrația Finanțelor Publice de care aparține domiciliul fiecăruia dintre solicitanți.

Deoarece cazierul fiscal are valabilitate doar 15 zile de la data eliberării, se recomandă efectuarea acestui pas imediat înaintea depunerii dosarului la judecătorie.

Etapa 6: Depunerea dosarului la judecătorie și prezentarea în fața instanței

Pentru înființarea ONGului trebuie depus la judecătorie un dosar care să conțină:

 • Actul constitutiv;
 • Statutul;
 • Actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;
 • Dovada disponibilității denumirii eliberate de Ministerul Justiției;
 • Cazierul fiscal al asociaților;
 • O cerere adresată președintelui Judecătoriei pe raza căreia se află sediul, în care se solicită acordarea personalității juridice și înscrierea ONGului în registrul persoanelor juridice fără scop patrimonial;
 • Timbru judiciar în valoare de 1 leu;
 • Chitanța care dovedește plata taxei de timbru la un oficiu CEC sau la Administrația Finanțelor Publice.

La depunerea dosarului, solicitantul va primi un număr de înregistrare, iar în maximum două zile, pe website-ul ministerului de resort, va fi afișată data și ora la care va avea loc prezentarea dosarului în instanță. Acesta poate fi judecat și în absență, însă prezența este indicată întrucât pot apărea neclarități care pot duce la respingerea dosarului.

Etapa 7: Eliberarea copiei de pe sentința civilă și înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor

În termen de maxim de două săptămâni de la pronunțare, trebuie depusă la Judecătorie o cerere pentru eliberarea Sentinței civile și a Certificatului de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Înscrierea în registru se face din oficiu, astfel încât nu sunt necesare alte demersuri din partea solicitantului.

Deoarece certificatul de înscriere, încheierea judecătorească și Statutul dovedesc existența persoanei juridice ale ONGului abia înființat, este indicată cererea de la grefa Judecătoriei de eliberare a unor copii autentificate ale Sentinței civile și ale Certificatului de înscriere.

Etapa 8: Certificatul de înregistrare fiscală

Pentru eliberarea Certificatului de înregistrare fiscală, actul în baza căruia ONGul va putea desfășura operațiuni financiare, este necesară depunerea la Administrația Finanțelor Publice a unui dosar care conține:

 • Statutul;
 • Actul constitutiv;
 • Încheierea judecătorească;
 • Certificatul de înscriere în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor;
 • Timbru fiscal;
 • Două formulare 010.

Eliberarea Codului fiscal se realizează în termen de maximum 10 zile.

Etapa 9: Obținerea ștampilei și imprimatelor cu regim special

În baza copiilor Certificatului de înregistrare fiscală și a actului de identitate, se poate comanda ștampila și imprimatele cu regim special care vor certifica actele emise în numele organizației.

Etapa 10: Deschiderea contului bancar

Pentru deschiderea contului bancar asociat ONGului sunt necesare prezentarea Statutului și a Actului Constitutiv, încheierea judecătorească, Certificatul de Înregistrare fiscală, atât în original (sau copie legalizată), cât și în copie xerox.